شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری درباره ما اخبار تخفیفات

ماسک زدن راه کنترل موج جدید کرونا

ماسک زدن راه کنترل موج جدید کرونا
03 شهریور 1399

جعفر تاجیک سعیدی سرپرستار بالین بیمارستان ضیائیان در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت کووید 19 در دانشگاه گفت: تنها بیمارستانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران که با تمام ظرفیت در اختیار بیماران کووید 19 قرار گرفت بیمارستان ضیائیان بود. تقریبا چند روز از اعلام بیماری نگذشته بود که دستور رسید کل بیمارستان باید به بیماران کووید اختصاص پیدا کند. باوجود کمبود تجهیزات حفاظت شخصی در سطح جامعه، خوشبختانه بیمارستان هیچگونه کمبودی در این زمینه نداشت واین وسایل از طریق داروخانه بیمارستان تهیه و در اختیار کادر درمان قرار می گرفت. همه کادردرماني ملزم به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی بودند وهیچ عذری پذیرفته نبود. منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران