مدیکارت

راهـکاری نویـن جهـت دریافـت خدمـات درمانـی بـا بهـره مندی از ٪5 تا ٪20 تخفیف در مراکز درمانی طرف قرارداد شبکه بین المللی آترینا

خرید مدیکارت

ثبت سوابق پزشکی

دسترسی آنلاین به پرونده پزشکی

5 تا 20 درصد تخفیف

در هزینه درمان

استفاده از خدمات

مشاوره و پشتیبانی درمانی

استفاده از خدمات

گردشگری سلامت

60 هزار تومان سالیانه

با قابلیـت شـارژ و بـدون محدودیـت استفاده از خدمات

خدمات درمانی

 • مغز و اعصاب
 • ارتوپدی
 • دندانپزشکی
 • چکاپ
 • چشم پزشکی
 • جراحی زیبایی

بیمارستان ها و مراکز طرف قرارداد

 • دندانپزشکی عرفان نیایش
 • بیمارستان پاستور قزوین
 • کلینیک زیبایی افشان
 • مرکز جراحی نیاوران
 • کلینیک درد مهرگان
 • بیمارستان آپادانا
 • در محل
 • از طریق پست